پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی

۰ تومان

پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی

نویسنده: دکتر یوسف قضائی

مترجم:

ناشر: انتشارات سیمرغ وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر

تعداد صفحات: 282

فرمت: pdf

حجم: 10570 KB

دسته: برچسب:

توضیحات

پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی ، نوشته یوسف قضائی از انتشارات سیمرغ وابسته به موسسه امیر کبیر در سال ۱۳۴۵ در چهار گفتار تنظیم گردیده است. گفتار اول، پیدایش زمین و سرگذشت آن. گفتار دوم، پیدایش انسان و مراحل تکامل آن. گفتار سوم، تقسیمات تاریخی و گفتار چهارم، آغاز شهرنشینی ملتهای قدیم در سرزمین های مختلف.

پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی

موضوع این کتاب در پیرامون چگونگی پیدایش انسان و تکامل و گسترش آن و کلیاتی درباره تاریخ شناسی است. از آن زمان که انسان « انسان » گردیده، از آن هنگام که آدمیان نخستین از منشاُ حیوتنی خود به وسیله تکامل مغزی و پاره ای از اندامهای تن خود جدائی پیدا کرده و از جنگل ها بیرون آمده و در بیابان ها و دامنه کوه ها پراکنده شده و برای فرار از گزند گرما، سرما و درندگان به غارها پناه برده و زندگی غارنشینی را آغازیده، نه تنها دارای نوعی فرهنگ، مقررات اجتماعی و عقاید و مراسم ابتدائی دینی به صورت ساده شده است، بلکه باید گفت که در مرحله ابتدائی، همه نظامات اجتماعی و مقررات و فرهنگ اجتماعی انسانهای ابتدائی، صورت دینی داشته و تحت عنوان جادوگری که آن را در تاریخ ادیان « آنیمیسم Animism » یعنی مذهب روح پرستی خوانده اند توجیه و تفسیر میشده است.

این انسانهای حیوانی شکل ماقبل تاریخ، که تازه از حیوانیت به انسانیت میرسیدند، دارای شعور بسیار ساده و فکری نادان بوده اند، از این رو فرهنگ و تمدن آنها مطابق طرز تفکر و مقتضیات زندگیشان آغاز شد. عقاید و آداب دینی آنها، یعنی بشر ابتدایی، مانند پدیده های دیگر اجتماعی بوجود آمد، و پا به پای تکامل دیگر پدیده های فرهنگی و اجتماعی، به رشد و تکامل خود ادامه داد و پس از شکل یافتن دین و بوجود آمدن گروه کاهنان و روحانیان، آنها پاسخ گوی سطحی مسائل و معماهای حل نشدنی مردم ابتدایی گشتند…

فهرست پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی

آغاز سخن

گفتار نخست: پیدایش زمین و مراحل تکامل آن

 • عمر طبیعی خورشید ما
 • نظریات مختلف در پیدایش ستارگان
 • نظریه های علمی جدید در پیدایش منظومه شمسی
 • چگونگی پیدایش ماههای سیارات منظومه شمسی
 • عمر سیاره زمین و تشکیل پوسته جامد روی آن
 • دورانهای چهارگانه زمینشناسی
 • پیدایش کوه ها و اقیانوس ها
 • دوران اول زمین شناسی
 • دوران دوم زمین شناسی
 • دوران سوم زمین شناسی
 • دوران چهارم زمین شناسی
 • پیدایش مایه حیات و تکامل جانداران
 • نظریه اوپارین در چگونگی پیدایش حیات پیدایش سلول از ماده بیجان در هفت مرحله
 • تکامل سلول ها و پیدایش گیاهان و جانوران نخستین
 • پیدایش جانوران دریائی
 • پیدایش جانوران خشکی
 • خزندگان دوران دوم
 • پیدایش پستانداران – پیدایش پرندگان
 • تکامل جانوران دوران سوم
 • نظریه ثبوت انواع ( فیکسیم )
 • هواداران نظریه ثبوت انواع
 • نظریه تغییر انواع – تاریخچه نظریه تکامل
 • شناخت فسیل ها
 • عقاید لامارک
 • عقاید چارلز داروین
 • چگونگی جریان تکامل به توجیه داروین
 • قانون تنازع بقا
 • قانون انتخاب طبیعی
 • انتقال صفات اکتسابی به اخلاف از راه توارث
 • توجیه تکامل از راه جهش ( موتاسیون )
 • چگونگی خلقت زمین و جانوران در کتابهای مقدس
 • چگونگی آفرینش جانوران و انسان در اوستا
 • آفرینش در تورات
 • داستان خلقت جانداران در قرآن

گفتار دوم: پیدایش انسان و مراحل تکامل آن

 • تارسیه ها منشا میمونهای اولیه
 • میمونهای آدم نما
 • جد مشترک انسان و میمونهای آدم نما
 • راماپیتکوس نخستین جد انسان
 • انسانهای استرالوپیتکوس
 • انسان هوموهابیلی یا انسان ماهر
 • انسان زینجانتروپ – انسان جاوه
 • انسان چین ( سینانتروپ )
 • انسان نئاندرتال
 • انسان هوموساپین، اجداد مستقیم نژادهای کنونی بشر
 • انسان گرومانیون
 • مراحل تکامل فرهنگ غارنشینان پیش از تاریخ
 • مرحله نخست – جنگل نشینی
 • مرحله دوم – غار نشینی
 • مرحله سوم – چادر نشینی
 • تشکیل ملتها و اقوام اولیه
 • مرحله چهارم – کشاورزی و شهرنشینی
 • بوجود آمدن شهرهای نخستین
 • وضع قوانین و مقررات اجتماعی

گفتار سوم: پیدایش زبان و خط نویسی و تقسیمات تاریخی

 • نخست – نظریه توقیفی
 • دوم – نظریه قراردادی
 • سوم – نظریه تعینی و خودبخودی
 • طبقه بندی زبانها از لحاظ تغییر و ثبوت ساختمان واژه ها
 • پیدایش خط نویسی و مراحل تکامل آن – عقاید مختلف در منشا خط نویسی
 • مراحل تکامل خط نویسی
 • رواج خط میخی در میان اقوام
 • وضع خط میخی هخامنشی در عهد اشکانی
 • رواج خط پهلوی در ایران دوره اشکانی و ساسانی
 • منشا خط پهلوی
 • خط اوستائی یا دین دبیری
 • مرحله پنجم پیدایش خط الفبائی
 • خط الفبائی را فنیقیان ساختند
 • منشا پیدایش و تکامل علم حساب و ستاره شناسی
 • منشا دینی داشتن ستاره شناسی
 • تکامل حساب و هندسه
 • سیر تکاملی ستاره شناسی
 • بطلمیوس پایه گذار هیات قدیم
 • چگونگی گردش ستارگان به دور زمین طبق هیات بطلمیوس
 • پذیرفته شدن مسائل هیات بطلمیوس در میان ملل قدیم
 • هیات جدید و بنیانگذار آن
 • منشا پیدایش علم پزشکی و مراحل تکامل آن
 • نخستین شکل طبابت
 • طبابت بوسیله گیاهان طبی آغاز میشود
 • اهمیت مداوا بوسیله دعا و جادو در میان اقوام بین النهرین
 • تکامل پزشکی در میان بابلیان – تکامل پزشکی در هند
 • آثار طبابت از راه سحر و جادو و ادعیه و اوراد در میان ملل کنونی
 • یونانیان قدیم پزشکی را رونق و تکامل دادند
 • تکامل پزشکی در ایران
 • وضع پزشکی در ایران پس از اسلام
 • مخالفت و تضاد علم و تعصبات مذهبی در تاریخ ملل مختلف
 • تقسیمات تاریخی
 • قاعده تاریخی بودن وقایع و اشخاص
 • دوره های دوران پیش از تاریخ

دوران تاریخی ( پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی )

 • آغاز شهرنشینی و پیدایش تمدن های نخستین
 • آغاز شهر نشینی در مصر
 • آغاز شهر نشینی در بین النهرین
 • آغاز شهر نشینی در فنیقیه
 • آغاز شهر نشینی در آسیای صغیر
 • آغاز شهر نشینی در ارمنستان
 • آغاز شهر نشینی در جزایر دریای اژه
 • آغاز شهر نشینی در شبه جزیره عربستان
 • دوره های فرهنگ و حکومتهای عرب
 • مردم و دولتهای عربستان شمالی
 • وضع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی عربان هنگام ظهور اسلام
 • آغاز شهرنشینی در سرزمین هند
 • آغاز شهرنشینی در سرزمین ایران
 • ورود آریائیان به ایران
 • تاسیس دولت ماد
 • فروریتش
 • هوخشتره – کیاکسار
 • اژدهاک، یا آستیاکس
 • تاسیس دولت تیره پارس
 • دودمان هخامنشی
 • داریوش اول
 • دوره سلوکیان
 • اسکندر پسر فیلیپ
 • سلکوس و جانشینان او در ایران
 • تاسیس دولت تیره پارت
 • قیام ارشک و جانشینان او
 • دولت ساسانی

سرفصل های ذکر شده و مطالب آن کتاب پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی را به کتابی شیرین و جذاب تبدیل کرده است.

۰/۵ ( ۰ نظر )

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیدایش انسان و آغاز شهرنشینی”

شما شاید این را هم دوست داشته باشید